Skip navigation

Codi pryderon

Os nad yw unigolyn cofrestredig yn bodloni ein safonau, gallwn gymryd camau a allai gynnwys eu hatal rhag ymarfer.

Mae hyn yn golygu os ydych yn anfodlon ar y driniaeth neu'r gofal a gewch, neu'n poeni am ymddygiad neu iechyd gweithiwr cofrestredig, gallwch chi bob amser godi eich pryderon gyda ni.

Pa fath o achosion yr ydym yn eu hystyried

Ein prif bryder yw p'un a oes tystiolaeth sy'n dangos nad yw aelod cofrestredig yn gallu ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol. Byddwn yn ystyried pob achos yn unigol. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn penderfynu nad yw aelod cofrestredig yn gallu ymarfer yn ddiogel os bydd y dystiolaeth yn dangos ei fod yn: - anonest, wedi twyllo neu wedi camddefnyddio ymddiriedaeth rhywun;

 • manteisio ar berson sy'n agored i niwed;
 • methu â pharchu hawliau defnyddwyr gwasanaeth i wneud dewisiadau am eu gofal eu hunain;
 • â phroblemau iechyd nad ydynt wedi delio â hwy, ac a allai effeithio ar ddiogelwch y defnyddwyr gwasanaeth;
 • wedi cuddio camgymeriadau neu wedi ceisio rhwystro ein hymchwiliad;
 • wedi bod mewn perthynas amhriodol gyda defnyddiwr gwasanaeth;
 • wedi gwneud gweithredoedd di-hid neu’n fwriadol niweidiol;
 • wedi methu â chyrraedd safonau’n ddifrifol neu’n gyson;
 • yn ymwneud â chamymddwyn rhywiol neu anwedduster (gan gynnwys unrhyw ymwneud â phornograffi plant);
 • yn dioddef o broblem cam-drin neu gamddefnyddio sylweddau;
 • wedi bod yn dreisgar neu wedi dangos ymddygiad bygythiol, neu
 • cyflawni gweithgareddau eraill, sydd yr un mor ddifrifol, ac sy'n effeithio ar hyder y cyhoedd yn y proffesiwn.

 

Rydym yn ystyried pryderon lle mae’r digwyddiadau wedi digwydd efallai rai blynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, mae’r cyfnod o amser sydd wedi pasio ers y digwyddiadau a arweiniodd at bryder yn gallu effeithio ar ansawdd ac argaeledd gwybodaeth berthnasol, felly am y rheswm hwnnw efallai na fyddwn yn gallu bwrw ymlaen i ymchwilio i bryder yn ymwneud â digwyddiad sydd dros bum mlwydd oed.
Mae’n well, felly, rhoi gwybod inni am unrhyw bryderon mor agos at y digwyddiad â phosibl. Rydym yn ystyried pob achos ar ei haeddiant a byddwn yn asesu’r dulliau sy’n agored inni er mwyn cael gwybodaeth berthnasol am bryder.

Gallwn hefyd ystyried pryderon ynghylch a wnaed cofnod ar Gofrestr yr HPC drwy dwyll neu’n anghywir.

Nid oes cyfyngiadau amser a gallwn ystyried achosion a ddigwyddodd nifer o flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, mae'n well os ydym yn cael gwybod am unrhyw bryderon mor agos at y digwyddiad ag y bo modd. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu cael y dystiolaeth orau bosibl a chysylltu â phobl sy'n gallu cofio digwyddiadau yn hawdd.

Os hoffech chi fynegi pryder am unigolyn cofrestredig, gallwch wneud hyn mewn un o'r ffyrdd canlynol.

Gallwch ddod o hyd i llyfryn yn esbonio sut i fynegi pryder yn y Gymraeg yma.

 

Mewn ysgrifen

Anfonwch wybodaeth am eich pryderon i'r cyfeiriad canlynol. Yr Adran Addasrwydd i Ymarfer

Y Cyngor Proffesiynau Iechyd & Gofal
Park House
184 Kennington Park Road
Llundain
SE11 4BU

Bydd angen ichi gynnwys:

 • eich enw llawn a manylion cysylltu;
 • cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl am y gweithiwr proffesiynol ag y gallwch, fel ei enw, ei broffesiwn a’r man gwaith;
 • os yw’n bosibl, rhif cofrestru HPC y gweithiwr proffesiynol, sydd ar gael ar y Gofrestr; a
 • rhowch gymaint o wybodaeth ag y bo modd am y digwyddiad, fel enwau, dyddiau a lleoliadau.

 

Dros y ffôn

Rydym yn deall efallai na fydd yn bosibl i chi roi eich pryderon yn ysgrifenedig, er enghraifft os oes gennych anabledd neu’n ei chael yn anodd ysgrifennu. Os mai dyma’r sefyllfa, gallwn gymryd datganiad dros y ffôn a’i anfon atoch chi i chi ei wirio a’i lofnodi. Am ragor o wybodaeth am ddarparu datganiad dros y ffôn, ffoniwch yr Adran Addasrwydd i Ymarfer a byddwn yn trefnu amser a dyddiad cyfleus i’ch ffonio.

 • Ffôn: 44 (0)20 7840 9814
 • Rhadffôn (Yn y Deyrnas Unedig): 0800 328 4218

 

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 17/09/2018
Top