Skip navigation

HCPC publishes annual report on our Welsh language obligations

01 Hyd 2019

The Health and Care Professions Council (HCPC) has published an annual report on our Welsh Language Scheme

Under the Welsh Language Act 1993, we have obligations to treat the English and Welsh languages equally.

Our Welsh Language Scheme, launched in 2011, sets out how we will deliver services to Welsh-speaking members of the public in light of these obligations. As part of the scheme, we committed to taking steps to make sure we treat English and Welsh equally when communicating with the public in Wales. 

The annual report for 2019 provides updates on how we have continued to implement these steps, including:

  • considering the needs of Welsh speakers as we redeveloped our website;
  • promoting our Welsh language services; and
  • building awareness amongst employees of our obligations under the Scheme.

Notably, as part of the redevelopment of the HCPC website, we reviewed and increased our Welsh language web content. Our redeveloped website has also increased our capabilities to deliver content in Welsh as required, in the same format as we would English content.

We are awaiting the introduction of Welsh Language Standards for Healthcare Regulators, which would replace our Welsh Language Scheme. We are working closely with the Welsh government and other healthcare regulators in preparation for this and will provide updates as soon as possible. In the interim, we will continue to implement the existing scheme and monitor its implementation. 

Find out more about our Welsh Language Scheme and read the annual report

 

Mae HCPC yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ein rhwymedigaethau Cymraeg

Mae'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ein Cynllun Iaith Gymraeg

O dan Ddeddf Cymraeg 1993, mae gennym rwymedigaethau i drin yr iaith Saesneg a Chymraeg yn gyfartal.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg, a lansiwyd yn 2011, yn nodi sut y byddwn yn darparu gwasanaethau i aelodau o'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg yng ngoleuni'r rhwymedigaethau hyn. Fel rhan o'r cynllun, gwnaethom ymrwymo i gymryd camau i sicrhau ein bod yn trin Saesneg a Chymraeg yn gyfartal wrth gyfathrebu â'r cyhoedd yng Nghymru.

Mae'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2019 yn darparu diweddariadau ar sut rydym wedi parhau i roi'r camau hyn ar waith, gan gynnwys:

  • ystyried anghenion siaradwyr Cymraeg wrth i ni ailddatblygu ein gwefan;
  • hyrwyddo ein gwasanaethau Cymraeg; a
  • codi ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr o'n rhwymedigaethau o dan y Cynllun.

Yn nodedig, fel rhan o ailddatblygiad gwefan HCPC, gwnaethom adolygu a chynyddu ein cynnwys gwe Cymraeg. Mae ein gwefan wedi'i hailddatblygu hefyd wedi cynyddu ein galluoedd i gyflwyno cynnwys yn Gymraeg yn ôl yr angen, yn yr un fformat ag y byddem yn ei gynnwys yn Saesneg.

Rydym yn aros am gyflwyno Safonau Iaith Cymraeg ar gyfer Rheoleiddwyr Gofal Iechyd, a fyddai'n disodli ein Cynllun Iaith Gymraeg. Rydym yn gweithio'n agos gyda llywodraeth Cymru a rheoleiddwyr gofal iechyd eraill i baratoi ar gyfer hyn, a byddwn yn darparu diweddariadau cyn gynted â phosibl. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i weithredu'r cynllun presennol a monitro ei weithrediad.

Darganfyddwch fwy am ein Cynllun Iaith Gymraeg a darllenwch yr adroddiad blynyddol

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 01/10/2019
Top