Sut i gysylltu a ni / How to contact us
Safonau / Standards


Ein Cofrestr / Our Register
Codi pryder / Raising a concern
Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme
Dogfennau / Documents
Safonau gwasanaeth / Service standards
Gwasanaeth cwsmeriaid / Customer service
Home > Cymru > Safonau / Standards

Safonau / Standards


Safonau

Er mwyn parhau i fod wedi cofrestru gyda ni, mae'n rhaid i unigolion cofrestredig barhau i gyrraedd y safonau a bennwyd gennym ar gyfer pob proffesiwn. Defnyddir y safonau hyn i benderfynu ar 'addasrwydd i ymarfer' cofrestreion.

Mae'r canlynol yn rhestr o'n safonau penodol.

Medrusrwydd

Dyma'r safonau rydym wedi'i gynhyrchu ar gyfer ymarfer y proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio yn ddiogel ac yn effeithiol. Maent yn safonau gofynnol sydd yn angenrheidiol yn ein barn ni i ddiogelu aelodau o'r cyhoedd. Rhaid i'n cofrestreion fodloni'r safonau hyn pan fyddant yn cofrestru am y tro cyntaf. Ar ôl hynny, bob tro y byddant yn adnewyddu eu cofrestriad gofynnir iddynt lofnodi datganiad eu bod yn parhau i gwrdd â'r safonau medrusrwydd sy'n berthnasol i'w cwmpas ymarfer.

Mae safonau medrusrwydd yn cynnwys elfennau cyffredinol, sy'n gymwys i bob un o'n cofrestreion, a rhai elfennau proffesiwn-benodol sy'n berthnasol i'r cofrestreion yn perthyn i un o'r proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio.

Mae’r safonau medrusrwydd i'w gweld yn yr adran gyhoeddiadau. Byddwn yn darparu cyfieithiad Cymraeg o'r rhai nad ydynt wedi cael eu cyfieithu eisoes ar gais.

Ymddygiad, perfformiad a moeseg

Mae safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i wneud penderfyniadau am gymeriad y bobl sy'n gwneud cais i’n Cofrestr, a hefyd mewn achosion pan fyddwn yn penderfynu a yw rhywun yn addas i ymarfer.

Os bydd rhywun yn codi pryderon am arfer rhywun cofrestredig, byddwn yn ystyried y safonau hyn (a'n safonau medrusrwydd) wrth benderfynu a oes angen cymryd unrhyw gamau.

Mae’r safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg ar gael yn ein hadran gyhoeddiadau, gan gynnwys cyfieithiad Cymraeg.

Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

Mae datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn ystod o weithgareddau dysgu y mae cofrestreion yn cynnal ac yn datblygu trwyddynt drwy gydol eu gyrfa er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i allu ymarfer yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn gyfreithiol, o fewn cwmpas eu harfer sy’n newid. Rhaid i gofrestreion ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn aros yn gofrestredig gyda ni.

Mae’r safonau datblygiad proffesiynol parhaus ar gael yn ein hadran gyhoeddiadau, gan gynnwys cyfieithiad Cymraeg.

Safonau addysg a hyfforddiant

Mae'r safonau cyffredinol yn sicrhau bod unrhyw berson sy'n cwblhau rhaglen gymeradwy yn bodloni'r safonau medrusrwydd ar gyfer eu proffesiwn ac felly yn gymwys i wneud cais am fynediad.

Mae’r safonau addysg a hyfforddiant ar gael yn ein hadran gyhoeddiadau.

Cymeriad

Pan fydd gweithiwr iechyd a gofal yn ymgeisio am gofrestriad gyda ni, rhaid iddo roi gwybod i ni am unrhyw gollfarnau neu rybuddion troseddol sydd ganddo (heblaw am gollfarn warchodedig neu rybudd gwarchodedig). Rydym hefyd angen gwybodaeth ganddo os oes unrhyw reolydd arall wedi penderfynu bod yna bryderon am ei ymarfer neu ymddygiad (naill ai reoleiddiwr yn y Deyrnas Unedig neu broffesiwn arall, neu reoleiddiwr tu allan i’r Deyrnas Unedig).

Tra bydd gweithiwr wedi cofrestru gyda ni, os yw’n cael ei gollfarnu neu'n derbyn rhybudd, yna bydd yr heddlu yn ein hysbysu. Mae gan gofrestryddion hefyd gyfrifoldeb i roi gwybod i ni am unrhyw wybodaeth neu gollfarnau neu rybuddion a dderbyniont tra’u bod wedi cofrestru.

Iechyd

Rhaid i ni wirio iechyd pawb sy’n ymgeisio i ymuno â’n Cofrestr. Mae hyn i sicrhau bod ymgeiswyr yn gallu gweithio’n ddiogel ac effeithiol o fewn eu proffesiwn. Mae hefyd angen i gofrestryddion roi gwybod i ni am unrhyw newid i’w iechyd sy’n effeithio ar eu gallu i ymarfer eu proffesiwn naill ai yn rhan o’r broses adnewyddu cofrestriad neu ar unrhyw adeg yn ystod y cofrestriad. Gallwn hefyd weithredu i ddiogelu’r cyhoedd os bydd iechyd cofrestrydd yn codi pryderon am ei allu i ymarfer yn ddiogel ac effeithiol.Standards

In order to remain registered with us, registrants must continue to meet the standards that we set for each profession. These standards are how registrants' ‘fitness to practise’ is determined.

The following is a list of our specific standards.

Proficiency

These are the standards we have produced for the safe and effective practice of the professions we regulate. They are the minimum standards we consider necessary to protect members of the public. Our registrants must meet these standards when they first become registered. After that, every time they renew their registration they are asked to sign a declaration that they continue to meet the standards of proficiency that apply to their scope of practice.

The standards of proficiency include both generic elements, which apply to all our registrants, and profession-specific elements that are relevant to registrants belonging to one of the professions we regulate.

The standards of proficiency can be found in our publication section. We provide Welsh translation of those not already translated on request.

Conduct, performance and ethics

The standards of conduct, performance and ethics play an important role in helping us make decisions about the character of the people who apply to our Register, and also in cases where we decide whether someone is fit to practise.

If someone raises concerns about a registrant’s practice, we will consider these standards (and our standards of proficiency) when we decide whether we need to take any action.

The standards of conduct, performance and ethics can be found in our publication section including a Welsh translation.

Continuing professional development (CPD)

Continuing professional development (CPD) is a range of learning activities through which registrants maintain and develop throughout their career to ensure that they continue to be able to practise safely, effectively, and legally, within their changing scope of practice. Registrants must undertake CPD to stay registered with us.

The standards of continuing professional development can be found in our publication section including a Welsh translation.

Standards of education and training

These generic standards ensure that any person who completes an approved programme meets the standards of proficiency for their profession and is therefore eligible to apply for admission.

The standards of education and training can be found in our publication section.

Character

When a health and care professional applies for registration with us, they must tell us about any criminal convictions or cautions they may have (other than a protected conviction or protected caution). We also need information from them if any other regulator has decided there are concerns about their practice or conduct (either a regulator in the UK of another profession, or a regulator outside the UK).

While a professional is registered with us, if they are convicted or cautioned, then we are informed by the police. In addition, registrants have a responsibility to let us know any information about convictions or cautions which they receive while registered.

Health

We must check the health of everyone that applies to join our Register. This is to make sure that applicants will be able to practise safely and effectively within their profession. Registrants also need to tell us about any changes to their health that affect their ability to practise their profession either as part of the registration renewal process or at any time during their registration. We can also take action to protect the public if a registrant’s health raises concerns about their ability to practise safely and effectively.Print  Print page