Sut i gysylltu a ni / How to contact us
Safonau / Standards
Ein Cofrestr / Our Register
Codi pryder / Raising a concern
Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme
Dogfennau / Documents
Safonau gwasanaeth / Service standards


Gwasanaeth cwsmeriaid / Customer service
Home > Cymru > Safonau gwasanaeth / Service standards

Safonau gwasanaeth / Service standards


Safonau gwasanaeth

Safonau cyflawni Cymraeg yr Adran Gofrestru

Rydym yn ymroddedig i gynnig gwasanaethau i’n cofrestryddion yn Gymraeg ar gais. Bydd hyn yn cynnwys:

  • cofnodi ar ein system cofrestriadau os oes y cofrestrydd wedi gwneud cais penodol i dderbyn unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg;
  • trin gohebiaeth trwy’r post o fewn yr un lefelau gwasanaeth a gohebiaeth a dderbynnir yn Saesneg; a
  • darparu gwasanaeth cyfieithu dros y ffôn ar gyfer galwadau a dderbyniwyd mewn iaith wahanol i’r Saesneg neu gynnig dewis i’r galwr o barhau eu galwad yn Saesneg neu nodi eu hymholiad yn ysgrifenedig.


Service standards

Welsh language Registration Department service standards

We are committed to offering services to our registrants in Welsh upon request. This includes:

  • recording on our registrations system if a registrant has specifically requested to receive any correspondence in Welsh;
  • handling postal correspondence within the same service levels as correspondence received in English; and
  • providing a telephone translation service for calls received in a language other than English or offering the caller the option of continuing their call in English or putting their query in writing.Print  Print page