Sut i gysylltu a ni / How to contact us
Safonau / Standards
Ein Cofrestr / Our Register
Codi pryder / Raising a concern
Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme


Dogfennau / Documents
Safonau gwasanaeth / Service standards
Gwasanaeth cwsmeriaid / Customer service
Home > Cymru > Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme

Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme


Cynllun Iaith Gymraeg

Sefydlodd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yr egwyddor y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth ymdrin â busnes y cyhoedd a gweinyddu cyfiawnder. Mae'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) yn ymroddedig i gynnig gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru yn iaith eu dewis.

Rydym wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg (y cynllun) yn sefydlu sut fyddwn ni'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd sy'n siaradwyr Cymraeg. Yn wreiddiol fe gyhoeddom ein cynllun ym Medi 2011 ac rydym wedi ei adolygu i adlewyrchu ein henw newydd a'n rôl fel rheoleiddiwr gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Fe gymeradwyodd Comisiynydd y Gymraeg ein cynllun diwygiedig ar 15 Chwefror 2013.

Yn 2015, aethom ati i baratoi adroddiad gwerthusiad cynhwysfawr i asesu a gwerthuso ein perfformiad o ran gweithredu'r cynllun ers ei ddechreuad. Cafodd yr adroddiad hwn ei ystyried gan Gyngor yr HCPC a'i ddanfon ymlaen at swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Mae'r adroddiad, ynghyd â chynllun gweithredu cysylltiedig o flaenoriaethau allweddol dan y cynllun ar gyfer y cyfnod 2015-17, ar gael isod.

Rydym yn deall y bydd ein cynllun yn cael ei ddisodli yn y pen draw gan Safonau'r Gymraeg. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i ystyried pa safonau fydd yn berthnasol i'r HCPC yn y pen draw.

Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i weithredu'r cynllun presennol a monitro ei weithrediad. Byddwn hefyd yn adrodd yn flynyddol ar ein cynnydd i Gyngor yr HCPC a Chomisiynydd y Gymraeg.

Rydym yn croesawu adborth ar y cynllun a gallwch roi sylw trwy anfon e-bost at policy@hpc-uk.orgWelsh Language Scheme

The Welsh Language Act 1993 established the principle that in the conduct of public business and administration of justice in Wales the English and Welsh languages should be treated on a basis of equality. The Health and Care Professions Council (HCPC) is committed to offering services to the public in Wales in the language of their choice.

We have prepared a Welsh Language Scheme (the scheme) setting out how we will deliver services to Welsh speaking members of the public. We originally published our scheme in September 2011 and have revised it to reflect our new name and our role as a regulator of social workers in England. The Welsh Language Commissioner approved our amended scheme on 15 February 2013.

In 2015 we prepared a comprehensive evaluation report which assessed and evaluated our performance in implementing the scheme since its inception. This report was considered by the HCPC Council and forwarded to the Welsh Language Commissioner’s office. The report, together with an accompanying implementation plan of key priorities under the scheme for the period 2015-17, is available below.

We understand that our scheme will ultimately be replaced by Welsh language standards. We look forward to working with the Welsh Language Commissioner in considering what standards should ultimately be made applicable to the HCPC.

In the meantime we will continue to implement the existing scheme and monitor its implementation. We will also report annually on our progress to the HCPC Council and the Welsh Language Commissioner.

We welcome feedback on the scheme and you can comment by emailing policy@hpc-uk.orgRelated Documents
Welsh Language Scheme 2013Adobe PDF Document70kb
Cynllun Iaith Gymraeg 2013Adobe PDF Document93kb
Evaluation report of HCPC Welsh Language SchemeAdobe PDF Document163kb
Adroddiad gwerthuso Cynllun Iaith Gymraeg HCPCAdobe PDF Document163kb

Print  Print page