Press room

Archived press releases
Journalist FAQs
Journalist questions about fitness to practise hearings
Press office contacts

Campaigns
Events
Market research
News
Social media
Position statements
HCPC blog
Mobile apps
Fitness to practise media
Links
Market research
Home > Media and Events > Press room

Physiotherapist suspended on grounds of misconduct / Gwahardd ffisiotherapydd am gamymddwyn

13/03/2017 - 14:42

Physiotherapist suspended

Joanne L Lee has been suspended from the HCPC Register for a period of twelve months on the grounds of misconduct whilst employed as a physiotherapist with Betsi Cadwaladr University Health Board.

A panel of the HCPC Conduct and Competence Committee heard that Mrs Lee removed approximately 817 patient records from the health board premises without consent and stored them at her own home and the home of a colleague.

The Panel further heard that Mrs Lee admitted to removing the files during office renovations as she feared they would be accessed by workmen. She then moved the files to her colleague’s home due to concerns that the files, which she had returned to the office in plastic carrier bags, would be the subject of scrutiny by her head of department on an upcoming office tour.

Panel Chair Manuela Grayson commented:

“In the Panel’s view Mrs Lee’s behaviour had fallen seriously short of that expected of a physiotherapist. The service user files being unavailable resulted in the Health Board undertaking either full re-assessment, or further assessment, of service users. This further assessment may have unnecessarily resulted in further intimate or invasive re-examinations, which in turn may have caused additional physical and emotional distress for some service users.”

The Panel ordered for the name of Joanne L Lee to be suspended from the HCPC Register for a period of twelve months.

Mrs Lee was neither present nor represented at the hearing.

-ENDS-


Mae enw Joanne L Lee wedi’i dynnu oddi ar Gofrestr y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal am gyfnod o ddeuddeg mis ar sail camymddwyn pan oedd yn cael ei chyflogi fel ffisiotherapydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

 Clywodd Panel Ymddygiad a Chymhwyster y Cyngor fod Mrs Lee wedi mynd â thua 817 o gofnodion cleifion oddi ar eiddo'r bwrdd iechyd heb ganiatâd ac wedi'u cadw yn ei chartref hi ei hunan ac yng nghartref cydweithiwr. 

 Clywodd y Panel ymhellach fod Mrs Lee wedi cyfaddef symud y ffeiliau pan oedd ei swyddfa'n cael ei hadnewyddu oherwydd ei bod ofn y byddai gweithwyr yn eu gweld.  Yna, er ei bod wedi’u symud y ffeiliau’n ôl i’r swyddfa mewn bagiau plastig, fe’i symudodd unwaith eto i gartref cydweithiwr oherwydd ei bod ofn y byddai pennaeth ei hadran yn eu darganfod pan fyddai ar daith o amgylch y swyddfeydd.  

Meddai Cadeirydd y Panel, Manuela Grayson:

“Ym marn y Panel, roedd ymddygiad Mrs Lee ymhell islaw’r safon a ddisgwylir oddi wrth ffisiotherapydd.  Oherwydd nad oedd ffeiliau defnyddwyr y gwasanaeth ar gael, bu’n rhaid i’r Bwrdd Iechyd ail asesu defnyddwyr gwasanaeth, un ai’n llawn neu yn rhannol.  Efallai nad oedd gofyn cynnal rhai o'r ailasesiadau ac o'r herwydd bu'n rhaid i rai defnyddwyr gwasanaeth ddioddef ail archwiliadau helaeth, rhai ar fannau preifat o’r corff, a allai fod wedi achosi rhagor o ofid corfforol neu emosiynol.”  

Gorchmynnodd y Panel i enw Joanne L Lee gael ei dynnu oddi ar Gofrestr y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal am gyfnod o ddeuddeg mis. 

Nid oedd Mrs Lee yn bresennol nac yn cael ei chynrychioli yn y gwrandawiad. 

-DIWEDD-

Notes to Editors:

1. The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.

2. Full details of this hearing will be posted online here: http://www.hcpc-uk.org/complaints/hearings/index.asp?EventType=H&category=0&month=3&year=2017&SubmitButton=GO
3. Information about the HCPC’s fitness to practise proceedings can be found on the HCPC website here: www.hcpc-uk.org/complaints

4. Anyone can contact us and raise a concern about a professional on our Register. This includes members of the public, employers, the police and other professionals. For more information visit www.hcpc-uk.org/complaints

5. The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. To see the full list of protected titles please see www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Arts therapists
Biomedical scientists
Chiropodists / podiatrists
Clinical scientists
Dietitians
Hearing aid dispensers
Occupational therapists
Operating department practitioners
Orthoptists
Paramedics
Physiotherapists
Practitioner psychologists
Prosthetists / orthotists
Radiographers
Social workers in England
Speech and language therapists

6. The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.

Nodiadau i Olygyddion:

1. Rheoleiddiwr annibynnol yw’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a sefydlwyd gan Orchymyn Proffesiynau Iechyd a Gofal 2001. Mae’r HCPC yn cadw cofrestr ar gyfer 16 o wahanol broffesiynau iechyd a gofal a dim ond yn cofrestru pobl sy’n cyflawni'r safonau y mae’n eu gosod ar gyfer eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd. Bydd yr HCPC yn gweithredu yn erbyn gweithwyr broffesiynol nad ydynt yn cyflawni’r safonau hyn neu sy’n defnyddio teitl gwarchodedig yn anghyfreithlon.

2. Bydd manylion llawn y gwrandawiad hwn yn cael eu postio ar-lein yma: http://www.hcpc-uk.org/complaints/hearings/index.asp?EventType=H&category=0&month=3&year=2017&SubmitButton=GO

3. Mae gwybodaeth am achosion ffitrwydd i ymarfer HCPC ar gael ar wefan yr HCPC yma: www.hcpc-uk.org/complaints

4. Gall unrhyw un gysylltu â ni a lleisio pryder am weithiwr proffesiynol ar ein Cofrestr. Mae hyn yn cynnwys aelodau'r cyhoedd, cyflogwyr, yr heddlu a gweithwyr proffesiynol eraill. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.hcpc-uk.org/complaints

5. Ar hyn o bryd, mae’r HCPC yn rheoleiddio’r 16 proffesiwn canlynol. Mae gan bob un o’r proffesiynau hyn un neu fwy o ‘deitlau gwarchodedig’. Rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio un o’r teitlau hyn gofrestru gyda'r HCPC. I weld y rhestr lawn o deitlau gwarchodedig, ewch i www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles

Therapyddion celfyddydol
Gwyddonwyr biofeddygol
Ciropodyddion / podiatryddion
Gwyddonwyr clinigol
Dietegwyr
Cyflenwyr cymhorthion clyw
Therapyddion galwedigaethol
Ymarferwyr adrannau llawdriniaeth
Orthoptyddion
Parafeddygon
Ffisiotherapyddion
Ymarferwyr seicoleg
Prosthetyddion / orthotyddion
Radiograffyddion
Gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr
Therapyddion iaith a lleferydd

6. Yr HCPC sy’n rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Mae gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn cael eu rheoleiddio gan y Cyngor Gofal perthnasol yn y wlad honno.


 

Caitlin Drysdale
44 (0)20 7840 9806
Print  Print page